Apropoo-logo

TYÖNOHJAUS 
 

Työnohjaus on tavoitteellinen ja säännöllisesti toteutuva prosessi, jossa osallistujat keskittyvät tarkastelemaan työstään nousevia kysymyksiä sekä itseään työntekijänä. Työnohjauksen avulla on mahdollista edistää perustehtävän mukaista toimintaa, tukea ammatillista kehittymistä sekä työssä jaksamista ja muutosten kohtaamista. Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia arkityöhön ja sen kehittämiseen.

Työnohjauksen kohteena ovat osallistujien kokemus työstään, toimintatavat sekä työtä ohjaavat arvot, ajatukset ja tunteet. Työyhteisön työnohjauksessa tavoitteena ovat usein perustehtävää koskevan yhteisen näkökulman kirkastaminen, yhteisten pelisääntöjen selkiyttäminen sekä johtajuuteen, vuorovaikutukseen ja tiedonkulkuun liittyvät kysymykset.
 

Työnohjauksen alussa tehtävässä työnohjaussopimuksessa asetetaan työskentelylle tavoitteet sekä sovitaan käytännön toimintatavoista, työmenetelmistä ja arvioinnista. Työnohjaus on luottamuksellista toimintaa ja se edellyttää molemminpuolista sitoutumista. Käytän työnohjauksessa perinteisiä keskusteluun perustuvia menetelmiä sekä morenolaiseen psyko- ja sosiodraamaan perustuvia toiminnallisia menetelmiä. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai työyhteisön työnohjauksena. Työnohjauskerta kestää yksilötyönohjauksessa pääsääntöisesti 45 min ja ryhmä- ja työyhteisön työnohjauksessa 1,5 h. Sopiva työnohjausryhmän koko on 3-6 osallistujaa.
 

TYÖPAJAT  (4 x 45 min) 

ASIAKKAAT AREENALLA

Asiakkaan ja työntekijän kohtaamista tutkivassa työpajassa tarkastellaan erilaisten asiakkaiden ja työntekijöiden välisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä kohtaamisessa ilmeneviä haasteita.  

Kohtaamisia työssä

Työpajassa tutkitaan vuorovaikutusta työyhteisön näkökulmasta. Millaista on toimiva vuorovaikutus? Mitkä asiat siihen vaikuttavat? Mitä on arvostava kohtaaminen? Miten edistää arjen vuorovaikutusta?

Työhyvinvoinnin työpaja

Työpajassa pohditaan työssä jaksamista ja kuormittumista sekä tunnistetaan henkilökohtaisia voimavaroja ja jaksamista tukevia elementtejä.
 

Teematyöpaja

Työpajassa tarkastellaan asiakaan / yhteisön kiinnostuksensa mukaan valitsemaa aihetta toiminnallisten menetelmien ja keskustelujen avulla. Työpajan aihe voi liittyä esimerkiksi työelämän muutoksiin, arvoihin ja etiikkaan, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön tai muuhun arjessa askarruttavaan asiaan.
 

Minna Lappalainen

Minna Lappalainen

TtM • KM • sh • työnohjaaja (STOry)
psykodraamaohjaaja (CP)

+358 50 412 0205
minna.lappalainen@apropoo.fi